Atrakcje Turystyczne w Gminie Kleszczewo

Witamy w Gminie Kleszczewo

Gmina wiejska Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Kleszczewo jest jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego i jako jedna z 17 gmin wchodzi w skład powiatu poznańskiego.

Gmina Kleszczewo

Gmina Kleszczewo graniczy z Poznaniem wzdłuż jego południowo-wschodniej granicy. Ponadto sąsiaduje z gminami: Swarzędz (od północy), Kostrzyn (od wschodu), Środa (od południowego – wschodu i Kórnik (od południa). Siedzibą władz gminy jest wieś gminna Kleszczewo, oddalona od centrum Poznania o 20 km, od miasta Kórnika o 12 km, od miasta Środa o 14 km oraz od miasta Kostrzyn o 8 km. Przez teren gminy przebiega autostrada A-2, a w przyszłości poprowadzony zostanie także szlak ekspresowy S–5.

W skład gminy wchodzi szesnaście miejscowości, w tym dwanaście sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowością Lipowice), Komorniki, Krerowo (wraz z miejscowością Bugaj) , Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Powierzchnia gminy wynosi 74,8 km2 (7.477 ha), z czego tereny zabudowane i zainwestowane zajmują około 8%, a pozostały obszar to tereny otwarte, użytkowane w różny sposób: wody powierzchniowe, kompleksy leśne, użytki rolne oraz nieużytki i tereny niezagospodarowane. Gmina Kleszczewo to gmina rolnicza, jednak z wyraźnie określoną perspektywą wielokierunkowego rozwoju. Dotychczasowa dominacja rolnictwa wynika z jednej strony z bardzo dobrych warunków glebowych, z drugiej - z głęboko zakorzenionej tradycji dobrego gospodarowania, która charakteryzuje tutejszych rolników.

Zasoby i walory naturalne

Gmina Kleszczewo położona jest w całości na obszarze płaskiej i całkowicie pozbawionej lasów Równinie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n. p. m. Z kolei najwyżej położone miejsce (102 m n. p. m.) gminy można znaleźć na wschodnim skraju gminy w rejonie wsi Markowice.
Specyfiką gminy jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Położenie to wymusiło rozwój gospodarczy gminy, który dotychczas dotyczył głównie rolnictwa.

Struktura ludnościowa i osadnicza regionu

Atutem gminy jest duży udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze wiekowej ludności. Udział ten wynosi około 63%, podczas gdy średnia krajowa ludności w wieku produkcyjnym nie przekracza 61%. Warto podkreślić, że około 62% ludności w wieku produkcyjnym zaliczane jest do tzw. ludności mobilnej, zdolnej do zmiany miejsca zamieszkania i wykonywanego zawodu. Na rozwojowość gminy wpływa fakt, że 26% jej ludności jest w wieku przedprodukcyjnym, która to grupa wiekowa stanowi kapitał ludzki na przyszłe lata

Dodatkowe informacje