Gospodarka i rolnictwo

O zróżnicowaniu struktury gospodarki w rejonie świadczą udziały tzw. trzech sektorów - czyli rolnictwa; leśnictwa i rybołówstwa, przemysłu oraz usług wraz z budownictwem - w liczbie pracujących. Podział gospodarki na wymienione trzy działy wynika z odrębności cech charakteryzujących różne dziedziny aktywności ekonomicznej. Sektor pierwszy bazuje na bezpośrednim wykorzystaniu zasobów naturalnych, a zatem cykl produkcyjny wymaga tu długiego czasu. W skład sektora drugiego wchodzi działalność przemysłowa, natomiast trzeci obejmuje usługi wraz z budownictwem.

Charakterystyczną cechą usług jest ich wysoka pracochłonność, co sprawia, że dział ten generuje miejsca prac, a zatem może się przyczyniać do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Duży udział sektora trzeciego w liczbie pracujących ocenić należy pozytywnie. Usługi, a w szczególności te o charakterze rynkowym i tzw. okołobiznesowe, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionalnych struktur gospodarczych.

Główną gałęzią gospodarki na terenie gminy jest rolnictwo. Obecnie na naszym terenie mamy liczne gospodarstwa rolne o średniej powierzchni niewiele odbiegającej od średniej w krajach Unii Europejskiej. Rolnictwo zajmuje czołowe miejsce pośród działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kleszczewo. Zdecydowana większość powierzchni gospodarstw rolnych obsiewana jest zbożem (prawie 60%). Ziemiopłody przemysłowe zajmują powierzchnię około 2 300 ha, zaś ziemiopłody pastewne stanowią trzecią co do powierzchni grupę – 8,5% całości gruntów.

Niewielkie kompetencje gminy w zakresie rolnictwa w miarę upływu czasu uległy zupełnemu ograniczeniu, tym niemniej gmina wspierała wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarstw i poprawy warunków życia rolników. Wśród najbardziej znaczących działań w tym zakresie należy wymienić współudział w realizacji zadań powstałej w 1992 roku Gminnej Spółki Wodnej, czy zwieńczone sukcesem zabiegi o regulację rzeki Kopli. W gminie praktycznie nie występują duże zakłady przemysłowe, jest natomiast niemal 300 podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. handlem, usługami i produkcją. Stanowią one podstawowe miejsce zatrudnienia dla mieszkańców gminy oraz znaczące źródło dochodów gminy. Znaczna część osób, dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji dojeżdża do pracy poza teren gminy. Podmioty zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej znajdą w Urzędzie Gminy bogatą ofertę terenów inwestycyjnych jak również pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności.

Dodatkowe informacje